دی 91
5 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
4 پست
شهریور 90
37 پست
گل
1 پست
پرسپولیس
1 پست
4-1
1 پست
جام_حذفی
1 پست